معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به اینکه مجموع سهم بخش های غیر دولتی در اقتصاد کشور هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد است، گفت: تنها شش تا هفت درصد از این سهم متعلق به بخش تعاون است.

محمدعلی ضیغمی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: طبق قانون اساسی بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است.

وی همچنین اظهارداشت: بخش تعاون علی رغم برخورداری از ظرفیت های بسیار خوب و همینطورسهم پر رنگی که در اقتصاد غیر دولتی کشور دارد متاسفانه سهم و نقش این بخش در حوزه های اقتصادی و اطلاعات عمومی جامعه کمتر مطرح می شود.

معاون بین الملل اتاق تعاون ایران گفت: مطابق هدف گذاری های صورت گرفته در اسناد بالادستی و سند توسعه تعاون سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه بایستی به ۲۵ درصد می رسید که متاسفانه این هدف تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

وی در ادامه افزود: قوانین بسیاری خوبی در کشور وجود دارد که به درستی اجرا نمی شود.

ضیغمی تصریح کرد: کشور امروز به لحاظ وجود قانون مشکلی ندارد بلکه بحث اصلی در این حوزه عدم توجه به حسن اجرای قانون است.

وی همچنین به رادیو اقتصاد یادآور شد: برای مثال اگر سند بخش تعاون به معنی واقعی در جامعه اجرا شود می توان به افزایش سهم بخش تعاون از حوزه اقتصاد کشور بسیار امیدوار بود.